DA NÁNDE T’ALLÉSCE, DA RÉTE TE PìSCE

IMG_6012

Questi nostri proverbi sono l’espressione dell’ anima popolare turese. Questa raccolta ha lo scopo di conservare nel ricordo quelle espressioni di vita che, tra l’altro, avranno il potere di evocare e di stabilire un passaggio tra le epoche trascorse e la nostra.


Descève tatarànne: lìjve u’ menùnne e mìtte u’ grànne.

Fàmme prìme e fàmme pùerche.

Càrte ca cànte, vellène ca dòrme.

A fè buène han stè buène, a fè mèle nan g’è mèle.

I còse all’affòrze, vàlene na scòrze.

Nan si credènne all’ òmene  ca chiànge, ca i làcreme sò d’ inchiòstre e u’ còre te tèngene.

Nan te ‘ndreghè, nan  ti ‘mbeccè, ca ce te ‘ndreghe remànne ‘ndreghète.

Ce uè frechè u’ vecìne, cùlcute sùbbete e iàlzete de buène matìne.

Ce tène bèstie e fìle, mè chentènte vìve.

Pe quànte n’à fàtte a ràsele, tànte n’avè a cùlme.

Pòvera vènde aqquànne iàcchie u’ màle patrùne.

U’ biànche e u’ rùsse vène da sòtt’ o’ mùsse.

La bellèzze nan rèsce la chèse.

Addò stè gùste, nan ge stè perdènze.