CE PÒRTE NÒVE E NOVÉDDE, PÒRTE I CHERTÉDDE

IMG_6012

‘Tradurre’ i proverbi, oltre ad essere particolarmente difficoltoso, ‘snatura’ spesso il vero  significato di queste autentiche ‘perle’ rare, trovando alcune volte i lettori in disaccordo sulla traduzione di parole dialettali intraducibili. Abbiamo quindi pensato di lasciare a ogni lettore la possibilità di tradurre come meglio crede.

Zappatùre de fèmene, aratùre de vàcche: pòvere a chèdda tèrre ca l’angàppe.

Vedè e nan teqquè jè na còse da crepè.

Cùdde ca dèje a mangè o’ chène strànie, pèrde u’ pène che tùtte u’ chène.

Cùdde ca tène nu pùerche s’ù mànge, cùdde ca tène nu mùerte s’ù chiànge.

Paradìse a ìjdde ci’ù s’ù mèrete, salùte a nùue.

Vìjcche e màtte nan ze pòtene combàtte.

Tùtte nàscene chiangènne e nesciùne mòre redènne.

I sendènze sònde de canìgghie, cùdde chè mène s’ì pìgghie.

Tànde na spènde, tànde na cadùte.

Vìzie de natùre, fìne a mòrte dùre.

Se spùse mèr’ a ìjdde, se pìgghie mèr’a jèdde, i fìle c’avònne avè, mèr’ a lòre s’avònne a chiamè.